Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, članka 39. stavka 2. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, KLASA: 041-01/22-04/01, URBROJ: 380-01-01-22-7, od 21. studenog 2022. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

Ravnatelja/ica Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba iz reda višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika, znanstvenog savjetnika u trajnom izboru u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju povijest koja ima doktorat humanističkih znanosti.

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:

  1. životopis
  2. dokaz da se radi o osobi iz reda višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika, znanstvenog savjetnika u trajnom izboru u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju povijest
  3. diplomu ili potvrdnicu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti
  4. bibliografiju radova uz CROSBI ispis
  5. potvrdu o duljini radnog staža
  6. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta pristupnici su obvezni dostaviti Plan rada Hrvatskog instituta za povijest za razdoblje 01. 01. 2023. godine do 31. 12. 2026. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:  Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu Hrvatskog instituta za povijest».

O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen 22.11.2022.