Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Upravno vijeće

Hrvatskog instituta za povijest

Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Klasa: 039-01/14-04/01; Ur. broj: 380/19-01-01/14-6, od 23. listopada 2014. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

 

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika ( u skladu s člankom 39. stavak 1. Statuta Hrvatskog instituta za povijest).

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:

  1. životopis
  2. diplomu ili potvrdnicu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti ili njihov ovjereni preslik
  3. odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest
  4. bibliografiju radova uz CROSBI ispis
  5. potvrdu o duljini radnog staža
  6. domovnica
  7. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta pristupnici su obvezni dostaviti Plan rada Hrvatskog instituta za povijest za razdoblje 1. 1. 2015. godine do 31. 12. 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 116/03).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:  Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «Natječaj za ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest».

O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen 04.11.2014.