Djelatnici na odjelu za latinističku historiografiju

dr. sc. Rudolf Barišić, znanstveni suradnik

e-pošta: rudolf.barisic@gmail.com

rudolf barišić

Rudolf Barišić rođen je 21. kolovoza 1979. u Zagrebu gdje je 1993. završio osnovnu školu, a potom 1997. maturirao u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Po maturi upisao je dvopredmetni studij povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2004. kao jedan od 10 % najboljih studenata. U razdoblju 2003.-2008. radio je kao predmetni nastavnik u nekoliko zagrebačkih gimnazija i osnovnih škola.

Od 1. prosinca 2008. godine bio je zaposlen kao znanstveni novak na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru projekta Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini pod vodstvom prof. dr. sc. Pavla Knezovića upisao je postdiplomski doktorski studij povijesti, također na Hrvatskim studijima. Ondje je 31. listopada 2014. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Školovanje klerika Bosne Srebrene na učilištima u Habsburškoj Monarhiji 1785.-1843. Tijekom rada na Hrvatskim studijima sudjelovao je u svim znanstvenim aktivnostima te u izvođenju nastave na Odsjeku za hrvatski latinitet i Odsjeku za povijest. Izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika potvrđen mu je 14. lipnja 2018. godine. Po isteku ugovora sa Hrvatskim studijima, 1. prosinca 2018. zapošljava se na Hrvatskom institutu za povijest na radno mjesto znanstvenog suradnika na Odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju.

U svojim radovima bavi se pretežno temama iz franjevačke povijesti, osobito Provincije Bosne Srebrene. Naglasak stavlja na pitanje obrazovanja franjevaca i njihovih kulturnih i političkih veza s užim hrvatskim prostorom u periodu od sredine 18. st. nadalje. Također se bavi istraživanjem i prepisivanjem latinističke rukopisne baštine franjevaca, te prevođenjem s latinskog na hrvatski.

BIBLIOGRAFIJA:

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Barišić%2C+Rudolf+%28310550%29|text|author

 dr. sc. Robert Holjevac, stručni savjetnik / znanstveni suradnik

e-pošta: robert.holjevac@zg.htnet.hr

Rođen sam 25. studenog 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio sam također u Zagrebu. Godine 1986. upisujem studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,  smjer  povijest. Diplomirao sam na temi iz područja povijesti Crkve pod tematskim naslovom: “Život, vrijeme i djelo Aurelija Augustina”. Dodiplomski studij završavam  s vrlo visokim prosjekom 1991. godine što mi omogućuje upis na poslijediplomski studij istog odsjeka za povijest- smjer medievistike s težištem na povijesti Crkve, bizantologiji te hrvatskoj nacionalnoj povijesti. Budući da me posebno zanima međukonfesionalni odnosi i balkanologija 1994. godine upisujem i dopunski studij turkologije koji je te godine kao katedra krenuo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, no tek sam naknadno uspio regulirati svoj status studenta turkologije zbog administrativno-zakonskih prepreka 1998. godine. U međuvremenu od 18. rujna 1992. pa do 14. travnja 1998. godine radim u srednjoškolskom Centru “Vinko Bek” kao profesor predmetne nastave povijesti. Kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest počinjem raditi 15. travnja 1998. godine te iste godine prijavljujem sinopsis magistarskog rada pod naslovom: “Pokušaji Ivana Stojkovića u stvaranju crkvene unije” koji je prihvaćen na Znanstveno-nastavnom vijeću Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta.  Dana 20. studenog 1998. godine izabran sam u zvanje mlađeg asistenta. Također 31. siječnja 1999. godine bivam uključen u znanstveno-istraživački odjel «Hrvatski rani novi vijek» zbog tematike bavljenja mojeg magistarskog rada, ali i gore spomenutog osobnog zanimanja za pravoslavlje, islam te međukonfesionalne odnose. Spomenuti znanstveno-istraživački odjel je pod vodstvom dr. sc. Alexandra Buczynskog. Pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. Franjo Šanjek (predsjednik), prof. dr. Ivo Goldstein i prof. dr. Tomislav Raukar obranio sam svoj magistarski rad “Pokušaji Ivana Stojkovića u stvaranju crkvene unije” s vrlo dobrom ocjenom 26. lipnja 2001. godine. U svojem magistarskom radu nastojao sam hrvatsku nacionalnu povijest 14. i 15. stoljeća uklopiti u okvire opće europske povijesti kao i u okvire opće povijesti Crkve istog razdoblja. Dana 18. rujna 2001. godine Znanstveno vijeće Hrvatskog instituta za povijest promiče me u status znanstvenog asistenta. Dana 8. prosinca 2004. godine u Zlatnoj dvorani biva predstavljena moja knjiga s naslovom: „Ivan Stojković i njegovo doba, Zagreb 2004.“. Dana 7. travnja 2006. godine bivam prebačen u status zvanja stručnog suradnika. Svoju disertaciju „Markantun de Dominis (1560.-1624); život i djelovanje u povijesnom i teološkom kontekstu“ obranio sam 19. ožujka 2010. godine, a pod vodstvom mentora prof. Dr. Drage Roksandića. Spomenutu disertaciju koncipirao sam s interdisciplinarnog aspekta: aspekta povijesti i teologije, a nastojao sam istoj dati karakter sinteze. U dvjema akademskim godinama 2006./2007. držao sam nastavu na „Studia Croatica“, tj. jedan bizantološki kolegij na odsjeku za povijest istog fakulteta, odnosno katedri medievistike. Dana 16. studenog 2010. godine od strane stručnog povjerenstva Hrvatskog instituta za povijest bivam imenovan u zvanje višeg stručnog suradnika. Radio sam na projektu prof. dr. Mije Koradea: „Povijest civilne Hrvatske od 15.-18. stoljeća“. Sada radim na dovršavanju svoje monografije o Markantunu de Dominisu.