Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Hrvatski institut za povijest posjeduje i kojima raspolaže, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama. Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Hrvatski institut za povijest  glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Hrvatski institut za povijest uskratitće pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka

Osnovni podaci o Institutu

Hrvatski institut za povijest javni je institut koji je osnovala Republika Hrvatska s primarnom zadaćom obavljanja trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti u području humanističkihznanosti u polju povijesti. Statut Hrvatskoga instituta za povijest definira kao osnovnu djelatnost Instituta znanstveni rad koji obuhvaća proučavanje hrvatske povijesti te povijesti naroda Balkana i srednje Europe u razdoblju od srednjega vijeka do suvremenosti Svoju misiju Institut ostvaruje:

 • obavljanjem poslova trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti
 • obavljanjem poslova znanstveno-istraživačke djelatnosti na ugovorenim projektima
 • obavljanjem poslova znanstveno-istraživačke djelatnosti na kolaborativnim znanstvenim programima
 • sudjelovanjem, zajedno s drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, uuspostavljanju znanstvene infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja
 • prijenosom znanja u druga područja javnoga života.

Rad Instituta obuhvaća i davanje istraživačkih i savjetničkih usluga; izradu stručnih elaborata iekspertiza; izdavačku djelatnost; organiziranje kongresa, znanstvenih skupova, okruglih stolovai drugih oblika javnih predstavljanja svoga znanstvenog rada; organizaciju bibliotečne, dokumentacijske i informacijske službe, koje su potrebne za znanstveno-istraživački rad; provođenje postupka izbora u znanstvena i suradnička zvanja u skladu sa Zakonom.  Institut može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo poduzimanje mjera i radnji sprečavanja i otkrivanja kažnjivih djela
 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog postupka
 • onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor
 • izazvalo štetu za život, zdravlje i sigurnost ljudi

Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom zakonom o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Hrvatski institut za povijest omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:

 • putem internetske stranice Instituta (www.isp.hr)
 • neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 • dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju.

Pisani zahtjev korisnik prava na informaciju može podnijeti na adresu:

HRVATSKI INSTIT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10000 ZAGREB

s naznakom: pravo na pristup informacijama

putem online zahtjeva na internetskim stranicama 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Institut će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Organizacija Instituta

Rad Instituta ustrojen je znanstvenim odjelima Institua i Stručnom službom. U institutu su ustrojeni slijedeći Znanstveni odjeli:

 1. Znanstveni odjel za srednjovjekovnu povijest
 2. Znanstveni odjel za novovjekovnu povijet
 3. Znanstveni odjel za povijest 19. stoljeća
 4. Znanstveni odjel za suvremenu povijest
 5. Znanstveni odjel za hrvatsku latinističku historiografiju
 6. Odjel Podružnica Instituta u Slavonskom Brodu za proučavanje povijesti hrvatskog naroda na području Slavonije, Srijema i Baranje

Stručna služba Instituta

U stručnoj službi Instituta obavljaju se stručni, pravni, financijsko-računovodstveni, statistički, kadrovski, administrativni, računalno-informatički, bibliotečni, dokumentacijski te tehnički o pomoćni poslovi za potrebe Instituta. 

Kontakti

Adresa Instituta : Opatička 10, 10 000 Zagreb

OIB: 23296176633

Žiro-račun: 2390001-1100012127

IBAN: HR5123900011100012127

Centrala: +385(0)1 4851 722

Telefaks: +385(0)1 4851 725

Mrežne stranice: http://www.isp.hr

E-adresa: institut@isp.hr

URED RAVNATELJICE

+385(0)1 4851 721

kjagic@isp.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:  Krešimir Krznarić, dipl. novinar

+385(0)1 4851 722

krznaric@isp.hr