Djelatnici na odjelu za latinističku historiografiju

Mislav Gregl, prof., asistent

Rođen u Zagrebu 1981. godine gdje je i pohađao osnovnu školu “Izidor Kršnjavi”. Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 2000. Dvopredmetni studij povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio obranom diplomskog rada Učenici I. god. filozofije na Zagrebačkoj akademiji šk. god. 1809./10.: staleži i prilike kod prof. dr. Brune Kuntić Makvić i prof. dr. Iskre Iveljić 26. veljače 2009. Upisan na Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka na Filozofskom fakultetu. Od 1. ožujka 2010. zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak na projektu Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno – kulturno – politički odnosi.

dr. sc. Robert Holjevac, stručni suradnik

Rođen je 25. studenog 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Godine 1986. upisao je studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1991. godine pod naslovom: “Život, vrijeme i djelo Aurelija Augustina”.
Od 1992. – 1998. radio je kao prosvjeti djelatnik, u Centru za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”. Kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest počinje raditi 1998. godine. Magistrirao je 2001. na temi «Pokušaji Ivana Stojkovića u stvaranju crkvene unije». Radi na projektu prof. dr. Mije Korade: «Povijest civilne Hrvatske od 15. – 18. stoljeća». Za doktorski rad prijavio je temu: «Markantun de Dominis (1560. – 1624.), život i djelovanje u povijesnom i teološkom kontekstu». Od 2005. godine predaje na Hrvatskim studijama na kolegiju povijest srednjeg vijeka / bizantologija.

prof. dr. sc. Mijo Korade, znanstveni savjetnik

dr. sc. Maja Matasović, viša asistentica

Maja Matasović (r. Rupnik) rođena je 1979. godine u Zagrebu gdje je maturirala u Klasičnoj gimnaziji 1998. g. te završila studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002. g. Tema diplomskog rada bila je Tragovi mikenske pjesničke predaje u Homerovim epovima.
Iste godine, 2002., upisala je poslijediplomski znanstveni studij lingvistike (smjer klasična filologija) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ondje je u siječnju 2005. g. obranila kvalifikacijski rad naslovljen Opis starogrčkih polivalentnih glagola prema Gramatici uloga i referenci. U svibnju 2011. g. obranila je doktorsku disertaciju Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena, izrađenu pod vodstvom mentora akademika Augusta Kovačeca i prof. dr. sc. Mate Križmana.
Tijekom tri godine (od 2002./3. do 2004./5.) kao vanjski suradnik držala je Latinski tečaj studentima I. godine raznih smjerova na Hrvatskim studijima. Od 2006/7. do danas, također kao vanjski suradnik, redovito na istom fakultetu, na preddiplomskom studiju latinskog jezika drži cikličke izborne kolegije Svakodnevica Rimljana, Grčko-rimska religija, Grčka kultura i civilizacija, Grčka drama, Rimska komedija, Grčki utjecaji na rimsku kulturu te Latinski jezik 3. i 2. st. pr. Kr.
Na Hrvatskom institutu za povijest zaposlena je na odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju. Od 2004. do 2005. g. radila je na projektu Kanonske vizitacije Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije. Godinu dana koristila je porodiljski dopust i vratila se u kolovozu 2006. g. na projekt Percepcija Turaka u hrvatskoj latinističkoj historiografiji 16. i 17. st. Od 2007. g. radi na aktualnom projektu Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi.
Područja znanstvenog istraživanja uključuju joj odnos Crkve i naroda u Hrvatskoj u 18. stoljeću, grčku i latinsku lingvistiku te grčko kazalište.
Dobro se služi engleskim, njemačkim i francuskim jezikom, a pasivno poznaje talijanski, španjolski i novogrčki jezik.

dr. sc. Tamara Tvrtković, znanstvena suradnica

Rođena je u Zagrebu 1971. godine. Klasičnu gimnaziju završila u Zagrebu. Diplomirala 1994. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu latinski jezik s rimskom književnošću i grčki jezik s književnošću. Magistrirala 2000. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Komika svakodnevice u antičkom epigramu, a doktorirala 2006. na istom fakultetu s temom De Illyrico Caesaribusque Illyricis Ivana Tomka Mrnavića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma.
Od 1991.-1995. radila je kao profesor latinskog i grčkog jezika na Osnovnoj školi Otona Ivekovića u Zagrebu, a od 1995.-1997. kao profesor latinskog i grčkog jezika na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 1996.-2003. honorarni predavač latinskog jezika za studente Pravnog fakulteta, od 1997. honorarni predavač kolegija »Latinski jezik«, a od 2007. predavač kolegija »Uvod u latinsku filologiju« na Hrvatskim studijima. Od 1999. zaposlena je na Hrvatskom institutu za povijest, trenutno kao znanstveni suradnik na projektu »Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi« u institutskom Znanstvenom odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju.