Aktualnosti

N A T J E Č A J za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent u Odjelu za povijesne izvore i digitalnu povijest

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

Na temelju Programskog ugovora kojim se utvrđuje višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 402-08/23-40/01; Urbroj: 533-24-13) od 28. prosinca 2023. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od  2. siječnja 2024. godine raspisuje se          

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće suradničko radno mjesto:

a)      suradničko radno mjesto viši asistent u Odjelu za povijesne izvore i digitalnu povijest na određeno vrijeme od četiri godina – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

-        završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti polje povijest

-        završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje – povijest

te dodatne posebne uvjete:

a)     objavljeni radovi iz povijesti obrazovanja u moderno doba,

b)    poznavanje njemačke paleografije

c)     poznavanje rada s digitalnim alatima za analizu teksta i mrežnu analizu te njihove primjene u povijesnim istraživanjima.

 

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, uvjerenje – diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti polje povijest, , bibliografiju radova i dokaze o ispunjavanju dodatnih posebnih uvjeta.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest na hrvatskom jeziku te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku.

 

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na adresu institut@isp.hr s naznakom „Za natječaj za suradničko radno mjesto viši asistent u Odjelu za povijesne izvore i digitalnu povijest“.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen 2.1.2024.