Aktualnosti

NATJEČAJ za izbor na radno mjesto III. vrste – voditelj/voditeljica Ureda ravnatelja

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

U skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 04. veljače 2022. godine raspisuje

          

N A T J E Č A J

za izbor na  radno mjesto III. vrste – voditelj/voditeljica Ureda ravnatelja za rad u Hrvatskom institutu za povijest na određeno vrijeme do povratka radnice s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          SSS društvenog ili ekonomskog smjera,

-          radno iskustvo – najmanje 1 godina;

-          poznavanje rada na računalu;

-          znanje engleskog ili njemačkog jezika;

-          probni rad 1 mjesec;

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za voditelja/voditeljicu Ureda ravnatelja“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08,69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pristupnice i pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana od zaključenja natječaja.

Natječaj je objavljen 17.02.2022.