Aktualnosti

Natječaj za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 003-18/18-08/01; Ur. broj: 1-03/02-18-3) od 28. studenog 2018. godine, a u skladu s Odlukom ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (od 30. studenog 2018. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme – na 4 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij (povijest);

- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti.

Dodatni uvjeti za pristupnice i pristupnike na natječaj:

-          znanje njemačkog i engleskog jezika najmanje na razini B2;

-          poznavanje latinske paleografije;

-          dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad;

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, održana javna predavanja.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, dokaze o ispunjavanju uvjeta za uspješnost na studiju kojima se stječu uvjeti za upis na doktorski studij, bibliografiju radova te dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za doktoranda HRZZ-a.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/0869/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.