Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO IV. VRSTE – SPREMAČICA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00142; Urbroj: 533-03-18-0002) od 2. travnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 2. travnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor na  radno mjesto IV. vrste – spremačica za rad u Hrvatskom institutu za povijest na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završenu osnovnu školu;

- radno iskustvo 6 mjeseci

- probni rad 1 mjesec.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta te potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb“ s naznakom „Za natječaj za spremačicu“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/0869/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana od nakon zaključenja natječaja.

8.4.2019.