Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00127, Urbroj: 533-03-19-0002) od 19. srpnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 06. kolovoz 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto II. vrste – Voditelj računovodstva za rad u Hrvatskom institutu za povijest na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • VŠS ekonomist, stečena sukladno ranije važećim propisima odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – prvostupnik ekonomije,

  • radno iskustvo – najmanje 2 godine;

  • poznavanje rada na računalu u računovodstvenim programima;

  • probni rad 3 mjeseca

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za voditelja računovodstva“.

Za pristupnice i pristupnike prijavljene na oglas koje/i ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se kratka provjera znanja putem intervjua.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/0869/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pristupnice/i će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana nakon zaključenja natječaja.

 6. kolovoza 2019.