Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća postojeća sistematizirana znanstvena radna mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (popuna upražnjenog znanstvenog radnog mjesta i izbor na viša znanstvena radna mjesta):

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znansosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća– 1 znanstvenika/znanstvenica
  2. izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest– 1 znanstvenik/znanstvenica
  3. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest– 1 znanstvenik/znanstvenica

Uvjeti:

Pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 40. stavak 3. i člankom 41.  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Dodatni uvjeti prema odluci Znanstvenog vijeća Instituta:

- za točku 1. dodatni uvjeti su znanje hrvatskog jezika B2 razina za pristupnike/ce koji/e nemaju hrvatsko državljanstvo, znanje mađarskog jezika – osnovni stupanj (što se dokazuje uvjerenjem, svjedodžbom ili diplomom) te iskustvo u međunardnoj znanstvenoj suradnji u polju povijesne znanosti.

- za točku 2. dodatni uvjeti su znanje hrvatskog jezika B2 razina za pristupnike/ce koji/e nemaju hrvatsko državljanstvo;

- za točku 3. dodatni uvjeti su znanje hrvatskog jezika B2 razina za pristupnike/ce koji/e nemaju hrvatsko državljanstvo

Prijavi na natječaj treba sadržavati:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za znanstveno radno mjesto».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

Natječaj je objavljen 25. svibnja 2015.