Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SISTEMATIZIRANA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/13-04/00139; Urbroj: 533-19-13-0002) od 29. studenoga 2013.  godine i Odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest  od 29. siječnja 2014. godine te temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća postojeća sistematizirana znanstvena radna mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (popuna upražnjenih znanstvenih radnih mjesta):

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest– 2 znanstvenika/znanstvenice
  2. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za hrvatsku latinističku historiografiju– 1 znanstvenik/znanstvenica

Uvjeti:

Pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 40. stavak 3. i člankom 41.  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj treba sadržavati:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za znanstveno radno mjesto».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

U Zagrebu, 29.1.2014.