Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT U ODJELU ZA SREDNJOVJEKOVNU POVIJEST

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju Programskog ugovora kojim se utvrđuje višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 402-08/23-40/01; Urbroj: 533-24-13) od 28. prosinca 2023. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 27. svibnja 2024. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće suradničko radno mjesto:
a) suradničko radno mjesto asistent u Odjelu za srednjovjekovnu povijest na određeno vrijeme od pet godina – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje – povijest
- ispunjeni uvjeti za upis na odgovarajući doktorski studij

te dodatne posebne uvjete:
a) poznavanje latinskog jezika

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje – povijest, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, bibliografiju radova, dokaze o ispunjavanju dodatnih posebnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest na hrvatskom jeziku te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na adresu institut@isp.hr s naznakom „Za natječaj za suradničko radno mjesto asistent u Odjelu za srednjovjekovnu povijest“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen 03.06.2024.