Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO DOKTORAND HRZZ-a

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

Na temelju suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost, (Klasa: 003-20/20-02/01, Ur.broj: 1-03/02-20-01), od dana 29. svibnja 2020. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od  05. lipnja 2020. godine) raspisuje        

N A T J E Č A J

za izbor doktoranda HRZZ-a na suradničko radno mjesto asistent, na određeno vrijeme – na 4 godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

-          završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (povijest)

-          ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis

na doktorski studij,

te dodatne posebne uvjete:

-          znanja iz njemačke paleografije

-          iskustvo u organizaciji znanstvenih skupova

-          autorstvo stručnih ili znanstvenih radova

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, dokaze o ispunjavanju uvjeta za uspješnost na studiju kojima se stječu uvjeti za upis na doktorski studij, bibliografiju radova. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za asistenta.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/0869/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Natječaj objavljen 08. lipnja 2020.