Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/20-04/00150; Urbroj: 533-03-20-0004) a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 15. siječnja 2021. godine) raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća suradnička radna mjesta:
a) suradničko radno mjesto poslijedoktorand na Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća na određeno vrijeme od četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica,
b) suradničko radno mjesto poslijedoktorand na Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest na određeno vrijeme od četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti polje povijest

te dodatne posebne uvjete:
a) radovi iz hrvatske intelektualne i kulturne povijesti druge polovice 19.
stoljeća,
b) radovi iz hrvatske društvene, gospodarske i kulturne povijesti u razdoblju
I. svjetskog rata.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, uvjerenje – diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti polje povijest, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, bibliografiju radova, ispis iz CROSBI bibliografije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktorand“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj objavljen 20. siječnja 2021.