Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (klasa: 640-02/19-04/00133; urbroj: 53303-19-0002) od 10. listopada 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 28. listopada 2019. godine) raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest na određeno vrijeme – na četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti

te dodatne posebne uvjete:

– poznavanje njemačke paleografije

– znanstveni radovi iz vojnokrajiške povijesti.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, uvjerenje – diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, bibliografiju radova, ispis iz CROSBI bibliografije, dokaz o poznavanju njemačke paleografije.

Rok za podnošenje prijavâ je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10000 Zagreb s naznakom: »Za natječaj za poslijedoktoranda«.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Natječaj je objavljen 7.11.2019.