Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00019; Urbroj: 533-19-18-0003) od 5. travnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 9. travnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest na određeno vrijeme – na četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

- završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti

te dodatne posebne uvjete:

-          poznavanje talijanske paleografije

-          radovi iz novovjekovne povijesti istočnog Jadrana.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, Uvjerenje – diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, bibliografiju radova, ispis iz CROSBI bibliografije,  dokaz o poznavanju talijanske paleografije. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za poslijedoktoranda“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/0869/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

15.4.2019.