Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/18-04/00019; Urbroj: 533-19-18-0003) od 08. svibnja 2019. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (od 14. lipnja 2019. godine) raspisuje          

N A T J E Č A J  

za izbor na sljedeća znanstvena radna mjesta na neodređeno vrijeme, za rad u Hrvatskom institutu za povijest sa sjedištem u Zagrebu:

a)         ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK ZA RAD U INSTITUTSKOM ZNANSTVENOM ODJELU ZA SREDNJOVJEKOVNU POVIJEST – 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA

b)         ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK ZA RAD U INSTITUTSKOM ZNANSTVENOM ODJELU ZA NOVOVJEKOVNU POVIJEST – 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA

c)         ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK ZA RAD U INSTITUTSKOM ZNANSTVENOM ODJELU ZA SUVREMENU POVIJEST – 2 IZVRŠITELJA/IZVRŠITELJICE

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Odlukom o općim dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Hrvatskog instituta za povijest, koja se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://www.isp.hr/wp-content/uploads/dodatni-uvjeti-ZV.pdf).

Prednost pri izboru na navedena znanstvena radna mjesta donosi:

a)         za radno mjesto znanstvenog suradnika u Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest – poznavanje latinske paleografije

b)         za radno mjesto znanstvenog suradnika u Znanstvenom odjelu za novovjekovnu povijest – poznavanje njemačke paleografije

c)         za radna mjesta znanstvenog suradnika u Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest – poznavanje ćirilice

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

– životopis (opći podaci, podaci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenog i stručnog rada);

–  motivacijsko pismo

– presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju – doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje povijest

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje;

– popis znanstvenih i stručnih radova;

– dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora, na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb (s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje).

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/0869/17). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen 14. lipnja 2019.