Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO ZNANSTVENI SURADNIK U ZNANSTEVNOM ODJELU ZA SREDNJOVJEKOVNU POVIJEST

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/19-04/00135, Urbroj: 533-03-20-0003) a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 643-01/21-02/01, Urbroj: 380-01-02-21-23) od 22. rujna 2021. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto u Znanstvenom odjelu Hrvatskog instituta za povijest, na neodređeno vrijeme:

a) znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Znanstvenom odjelu za srednjovjekovnu povijest – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Odlukom o općim dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Hrvatskog instituta za povijest, koja se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://www.isp.hr/wp-content/uploads/dodatni-uvjeti-ZV.pdf).

Prednost pri izboru na navedeno znanstveno radno mjesto imaju kandidati koji:
1. imaju objavljene radove iz područja urbanog razvoja srednjovjekovnih gradova / urbane topografije
2. posjeduju poznavanje rada i metodologija u području digitalne medievistike.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis (opći podaci, podaci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenog i stručnog rada); preslike diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju – doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje povijest; presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje; popis znanstvenih i stručnih radova; dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na adresu: „Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom „Za natječaj za znanstveno radno mjesto“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen 28.9.2021,.