Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/RAVNATELJICE HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Upravno vijeće

Hrvatskog instituta za povijest

            Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog instituta za povijest, a u skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Klasa: 039-01/17-04/01; Ur.broj: 380/19-01-01/18-30, od 20. studenog  2018. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

OPATIČKA 10, ZAGREB.

Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika ( u skladu s člankom 39. stavak 1. Statuta Hrvatskog instituta za povijest).

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:

  1. životopis
  2. diplomu ili potvrdnicu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti ili njihov ovjereni preslik
  3. odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest
  4. bibliografiju radova uz CROSBI ispis
  5. potvrdu o duljini radnog staža
  6. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta pristupnici su obvezni dostaviti Plan rada Hrvatskog instituta za povijest za razdoblje 1. 1. 2019. godine do 31. 12. 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama», dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/0869/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:  Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «Natječaj za ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest».

O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana objave natječaja.

 

Zagreb, 26.11.2018.