Aktualnosti

Natječaj za izbor znanstvenog novaka

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel: 01/4851-720, Fax: 01/4851-725

Na temelju odobrenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH (Klasa: 640-02/12-04/00108; Urbroj: 533-19-13-0009) od 6. ožujka 2013. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. i 43. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta – znanstvenog novaka, na određeno vrijeme –

suradničko radno mjesto asistent – znanstveni novak na znanstvenom projektu „Hrvatski istočnojadranski prostor i Mletačka Republika u ranom novom vijeku“ (šifra: 019-0190611-0593) 1 znanstveni novak/novakinja;

Uvjeti -Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • uvjeti u skladu s člankom 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

 • istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnice/pristupnika unutar 10 % najboljih studenata generacije na razini sveučilišta, te prosjek uspjeha na studiju iznad 4.0

 • proveden jedan semestar na prestižnom sveučilištu u inozemstvu i/ili dobivene inozemne stipendije (stručna praksa ili sl.)

 • završen diplomski studij povijesti unutar predviđenog (nominalnog) roka trajanja studija

 • aktivan nacionalni (HRZZ, UKF) ili međunarodni (FP7, NIH, HERA,…) kompetitivni projekt kojega je predviđeni mentor voditelj ili je na njemu međunarodni suradnik – voditelj komponente projekta (workpackage-a)

 • preporuka mentora te barem jednog (dodatnog) nastavnika na diplomskom studiju

 • završen sveučilišni diplomski studij povijesti

 • pristupnica/pristupnik mora biti jedan od dvadeset i jednog nabolje ocijenjenog pristupnika za znanstvenog novaka od strane MZOS-a RH (od 3. 12. 2012.)

 • pristupnica/pristupnik mora imati objavljena najmanje 2 znanstvena rada na temu povijesti istočnog Jadrana u razdoblju rane novovjekovne povijesti u znanstvenim časopisima kategorije a1 prema ranije važećem propisu kojim se uređuje izbor u znanstvena zvanja

Prijavi na natječaj treba priložiti:

 • životopis

 • domovnicu

 • bibliografiju radova

 • uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju povijesti

 • uvjerenje sveučilišta/fakulteta o uspješnosti studija

 • ovjereni prijepis svih ocjena sa studija

 • uvjerenje o ispunjavanju uvjeta za uspješnost na studiju unutar 10 % najboljih na godini odnosno 10 najboljih studenata na razini sveučilišta te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta, na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10 Zagreb ili p.p. 156, 10 002 Zagreb s naznakom „natječaj za znanstvenog novaka“

Objavljeno u Zagrebu, 11. ožujka 2013.