Aktualnosti

Natječaj za sistematizirana znanstvena radna mjesta

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest od 30. travnja 2013. godine, temeljem članka 40. i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH,  46/07, 45/09 i 63/11) i u skladu sa suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Klasa: 119-02/13-01/02; Ur. broj: 533-13-5) od 23. travnja 2013. godine raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeća postojeća sistematizirana znanstvena radna mjesta u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu položaja i radnih mjesta Hrvatskog instituta za povijest (izbor na više znanstveno radno mjesto):

  1. izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za suvremenu povijest– 1  znanstvenik/znanstvenica
  2. izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik za rad u institutskoj Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sa sjedištem u Slavonskom Brodu– 1  znanstvenik/znanstvenica

Uvjeti:

Pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati uvjete članka 32.  i članka 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

Životopis, bibliografiju radova iz polja povijesti – ispis CROSBI, odluku o izboru u znanstveno zvanje koje je uvjet za pojedino znanstveno radno mjesto (pristupnici i pristupnice koji nemaju obavljen izbor u znanstveno zvanje, dostavljaju znanstvene radove koji ih kvalificiraju za navedeno zvanje).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Instituta na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za znanstvena radna mjesta».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 8 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta (unutar kojeg može biti proveden i postupak izbora u znanstveno zvanje).

 

U Zagrebu, 6. svibnja 2013.