Aktualnosti

Natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Znanstvenom odjelu za povijest ranog novog vijeka

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/23-04/00186; Urbroj: 533-03-23-0002) od 12. listopada 2023. godine, a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 119-02/23-11/01, Urbroj: 380-02-01-23-30) od 7. studenoga 2023. godine raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto u Znanstvenom odjelu Hrvatskog instituta za povijest:

 a)      znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Znanstvenom odjelu za povijest ranog novog vijeka – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Odlukom o općim dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta Hrvatskog instituta za povijest, koja se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://www.isp.hr/wp-content/uploads/dodatni-uvjeti-ZV.pdf).

Prednost pri izboru na navedeno znanstveno radno mjesto imaju kandidati koji imaju:

  1. iskustvo u objavljivanju ranonovovjekovne izvorne građe,
  2. poznavanje njemačke paleografije,
  3. objavljene radove iz povijesti Vojne krajine u ranom novom vijeku.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis (opći podaci, podaci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenog i stručnog rada); preslike diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju – doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje povijest; presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako posjeduje); popis znanstvenih i stručnih radova; dokaze o ispunjavanju odgovarajućih dodatnih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest na hrvatskom jeziku te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku.

 Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku

na adresu institut@isp.hr s naznakom „Za natječaj za znanstveno radno mjesto“.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.