Djelatnici u miru

prof. dr. sc. Mirko Valentić, znanstvenik emeritus

Rođen 19. 09. 1932.;
Mjesto rođenja Ivanjska, Banja Luka, Republika
Bosna i Hercegovina; Hrvat, državljanstvo, hrvatsko
Matični broj u Ministarstvu znanosti RH (EZR): 51473;
Znanstveni savjetnik; reizbor 1994.;
Znanstvenik emeritus, izbor 2006.

Školovanje:
Maturirao 1953.;
Diplomirao 1961.; studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Doktorirao 1978.; Filozofski fakultet u Zagrebu, humanističke znanosti, polje povijesna znanost.
Tema doktorata: Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom
1849.-1881.

Podaci o stručnom usavršavanju u inozemstvu:
Ratni arhiv u Beču, 1976. i 1977. (istraživanje arhivskog gradiva).

Zaposlenja i dužnosti:
Škola za odgajatelje, kao profesor povijesti (1961.-1964.);
Povijesni muzej Hrvatske, kustos (1964-1971.);
Hrvatski institut za povijest (1971.-2002.).
Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest od 1990. do umirovljenja 2002. godine.

Od 1993. radi kao profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagreb, Odjel za povijest, Kolegij Hrvatska od 16. do 18. stoljeća.
Od 2005. član Savjeta za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Istraživački i znanstveni rad:
Istraživačke teme:
Vojna krajina; Prometna integracija i jadranska orijentacija Hrvatske; Migracijski i kolonizacijski procesi tijekom 16. i 17 stoljeća; Gradišćanski Hrvati; Velikosrpski projekti 19. i 20 stoljeća.

dr. sc. Milan Kruhek, znanstvenik emeritus


Rođen je 28. XII 1940. u Zamlači kod Varaždina. Osnovnu školu završio u Varaždinu, a Dominikansku klasičnu gimnaziju u Bolu na o. Braču. Studij arheologije s klasičnom filologijom diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij Pomoćnih povijesnih znanosti i magisterij završio na Filozofskom fakultetu u Zadru 1983.g., a doktorat iz područja povijesnih znanosti postigao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990.g.
Zaposlio se 1969. u Muzeju Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, a od 1971. do 2001. radio kao kustos u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu. U toj ustanovi, napredujući u radu , stekao i najviše stručno zvanje, zvanje muzejskog savjetnika.
G. 2001. prelazi na posao u Hrvatski institut za povijest kao znanstveni suradnik. Tu, radeći kao znanstvenik na znanstvenim projektima Instituta, također stekao najviše znanstveno zvanje, zvanje znanstvenoga savjetnika u prvom i drugom reizboru u trajno zvanje. Uz znanstveni rad obavljao i poslove voditelja projekta, poslove zamjenika ravnatelja a u vremenu od 2003. do 2007. i ravnatelja Instituta. Poslije toga i danas opet obavlja dužnost voditelja projekta za hrvatsku srednjovjekovnu povijest.
Rezultati rada:
Uz stručne muzeološke poslove u muzejskoj struci, te znanstveni rad na više kapitalnih znanstvenih projekata na polju povijesne znanosti i hrvatske kulture, objavio više od stotinu znanstvenih i stručnih radova, znanstvenih knjiga i više stručnih i popularnih publikacija. Održao na desetke znanstvenih i stručnih predavanja u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama (Austrija, Njemačka,Mađarska, Poljska, Litva, Slovenija), djelovao u širenju znanosti, znanja i kulture preko radija, HTV i drugih medija. Sudjelovao kao predavač i profesor u visokoobrazovnim institucijama: na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Teološkom fakultetu u Zagrebu, na poslijediplomskim studijama a i sada predaje kao gost-prof. na Veleučilištu u Karlovcu. Kao voditelj i mentor pomogao mnogim mlađim znanstvenicima u stjecanju magisterija i doktorata znanosti.
Uz znanstveni i stručni rad uvijek je bio angažiran i u javnom i društvenom radu, vršeći na pr. godinama dužnost tajnika Hrvatskog muzejskog društva, kao urednik ili član uredništva više znanstvenih i stručnih časopisa. Bio je aktivan i u društvenim obvezama i dužnostima; primjerice, član Gradskog poglavarstva grada Karlovca u dva izborna mandata.
Priznanja i nagrade:
Za rezultate profesionalnog rada i javnog djelovanja dobio je više različitih javnih i društvenih priznanja i nagrada. Svakako je najveće priznanje Odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanstveni rad (1995.) i Nagrada grada Karlovca dobivena za javni i kulturni rad (1998.)

dr. sc. Zlatko Matijević, znanstveni savjetnik u mirovini

e-pošta: zlatko.matijevic1@zg.t-com.hr

Ime i prezime: Zlatko Matijević. II. Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 10. veljače 1955. IV. Školovanje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: a) prof. filozofije (1977.), b) prof. povijesti (1979.), c) magistar znanosti iz područja povijesti: „Katolička crkva u Hrvatskoj i stvaranje jugoslavenske države 1918.–1921. godine“ (1985.) i d) doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti: „Hrvatska pučka stranka 1919.–1929. godine“ (1993.). V. Nastavna djelatnost: u akad. god. 1998./1999.–2001./2002. predavač na Studiju povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji: „Povijest XIX. stoljeća“, „Položaj hrvatskoga naroda u Kraljevini Jugoslaviji“ i „Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu“). VI. Znanstveno zvanje: znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (2005.). VII. Članstvo u uredništvima znanstvenih časopisa: član uredništva Časopisa za suvremenu povijest, Zagreb, (1996.–2006.); glavni urednik časopisa Pilar, Zagreb, (2010.–2013.). U Hrvatskom institutu za povijest istražuje teme iz hrvatske crkveno-nacionalne i stranačko-političke povijesti hrvatskoga naroda u prvoj polovini XX. stoljeća (1980.–).