Pravo na pristup informacijama

KONTAKT PODATCI HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST:

Hrvatski institut za povijest
Opatička 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon: (01) 4851-721
Telefaks: (01) 4851-725
E-mail: institut@isp.hr

OIB: 23296176633

MB: 03207153

ŽIRO RAČUN: 2390001-1100012127

IBAN: HR5123900011100012127

——————————————————————————————————————————————————————————————–

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom institutu za povijest putem sljedećih obrazaca:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovu uporabu informacija

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Hrvatski institut za povijest, 10000 Zagreb;
  • elektroničkom poštom na adresu: institut@isp.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama);

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Krešimir Krznarić, dipl. novinar

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište;

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

————————————————————————————————————————————————————————————–

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Hrvatski institut za povijest nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Hrvatskog instituta za povijest koje se nalaze na adresi:  https://www.isp.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice https://www.isp.hr djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio slika nema prikladan opis.
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.
  • za sadržaj koji zahtjeva vizualni način rada nije osiguran dodatni način rada koji ne zahtjeva korištenje vida, niti način rada koji smanjuje i/ili povećava vidno polje, nije osigurana kontrola kontrasta, niti način rada koji od korisnika ne zahtjeva sposobnost prepoznavanja boja;
    Hrvatski institut za povijest radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog instituta za povijest. Hrvatski institut za povijest će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podatci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski institut za povijest na e-mail: institut@isp.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

e-mail : pristupacnost@pristupinfo.hr

————————————————————————————————————————————————————————————–

Pokazatelji znanstvene izvrsnosti – institucijsko financiranje

2008-2012

2009-2013

2010-2014

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Godisnje_izvjesce 2016.

Godišnje izvješće 2017.

Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće 2020.

Godišnje izvješće 2021.

Godišnje izvješće 2022.

Podatci o znanstvenoj djelatnosti Hrvatskog instituta za povijest

Izvješće 2012. – 2016.