Djelatnici na odjelu za suvremenu povijest

dr. sc. Vladimir Gajger, znanstveni savjetnik

e-pošta: geiger@isp.hr

Rođen je u Đakovu 1962. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i doktorirao 1996. s tezom “Njemačka etnička zajednica u Đakovu i Đakovštini od početka 19. do sredine 20. stoljeća”. Od 1993. radi u Hrvatskom institutu za povijest (tada Institut za suvremenu povijest) u Zagrebu. Istražuje povijest i sudbinu hrvatskih Nijemaca te partizansku i komunističku represiju i zločine u Hrvatskoj potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću. Kao slijed tih bavljenja objavio je nekoliko knjiga, a u domaćim i stranim časopisima veći broj znanstvenih, stručnih i publicističkih radova i sudjelovao s izlaganjima na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Znatnu pozornost posvetio je i istraživanju povijest novčarstva, posebice tehnologiji upada u monetarne sustave krivotvorenjem novca tijekom 19. i 20. stoljeća na hrvatskim prostorima, o čemu je objavio niz znanstvenih, stručnih i publicističkih radova. U Hrvatskom numizmatičkom društvu, Zagreb član je Suda časti. Uz to istražuje povijest Đakova i Đakovštine u 20. stoljeću, o čemu je objavio niz znanstvenih, stručnih i publicističkih radova. Član je Društva prijatelja starina, Đakovo i član uredništva “Zbornika Muzeja Đakovštine” (Muzej Đakovštine, Đakovo). Član je uredništva “Časopisa za suvremenu povijest” (Hrvatski institut za povijest, Zagreb) i “Tokova istorije” (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd). Vanjski je suradnik na znanstvenom projektu Instituta za savremenu istoriju u Beogradu “Srpsko društvo u jugoslavenskoj državi između demokratije i diktature”, koji se provodi uz potporu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. U Hrvatskom institutu za povijest voditelj je znanstvenog projekta “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću”, koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

dr. sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik

e-pošta: dmarijan66@gmail.com

Davor MARIJAN (Priluka, 1966.) osnovnu i srednju školu završio u Livnu. U Zagrebu je završio dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu. Na istom je fakultetu 2005. magistrirao s temom «Ustaške vojne postrojbe 1941.-1945» i 2006. doktorirao s temom «Jugoslavenska narodna armija i raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1987.-1992. godine». Od 2001. radi u Hrvatskom institutu za povijest na projektu «Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991.-1995.-1998.». Bavi se vojnom poviješću Hrvatske i Jugoslavije u 20. stoljeću.

dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik

e-pošta: m_jareb@yahoo.com

Mario Jareb rođen je 29. ožujka 1969. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1988. upisao je dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao u srpnju 1994. godine. Tijekom ak. god. 1993/94. pohađao je poslijediplomski studij povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University – CEU) u Budimpešti. Tamo je obranio rad (M.A. thesis) pod naslovom «The Croato-Hungarian relations in 1848 and 1849 in the Mirror of the Croatian Press» i stekao stupanj Master of Arts in History. Zajedničku su mu diplomu 20. srpnja 1995. godine izdali Sveučilište države New York (University of the State of New York) iz grada Albanya, država New York, SAD, i spomenuti CEU iz Budimpešte, Mađarska. Od listopada 1994. godine do srpnja 1995. godine boravio je u Hrvatskoj vojsci. U Hrvatskom institutu za povijest zaposlen je od 1. prosinca 1995. U proljeće 1996. pokrenuo je postupak nostrifikacije diplome izdane u srpnju 1995. Do jeseni 1998. sastavio je novi magistarski rad pod naslovom «Hrvatsko-mađarski odnosi od ožujka do rujna 1848. u svjetlu hrvatskog tiska», a 18. prosinca iste godine dobio je rješenje o potpunoj istovrijednosti diplome iz srpnja 1995. godine magistarskoj diplomi magistra humanističkih znanosti. Tijekom godine 1999. pokrenuo je postupak stjecanja doktorata znanosti, te je započeo rad na disertaciji pod naslovom «Razvoj i djelovanje Ustaškog pokreta od nastanka do travnja 1941. godine». Od rujna 2001. do svibnja 2002. boravio je kao Fulbrightov stipendist na Ruskom i istočnoeuropskom institutu (Russian and East European Universty – REEI) Sveučilišta Indiana (Indiana University), u gradu Bloomingtonu, Indiana, SAD.

Po povratku iz SAD-a u svibnju 2002. nastavio je rad na izradi doktorske disertacije. Istu je dovršio početkom 2003., kada je pokrenuo je postupak obrane na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disertaciju je obranio 28. svibnja 2003. Od početka rada u Hrvatskom institutu za povijest do danas sudjelovao je u radu većeg broja znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Tijekom akademske godine 2003./2004., 2004./2005. i 2005./2006. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predavao je izborni kolegij pod naslovom «Ustaško-domobranski pokret – Radikalni projekt u hrvatskoj politici».
Član je Matice hrvatske i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, u kojem djeluje i kao moderator sekcije «Mediji i oblikovanje javnog mnijenja». Od jeseni 2004. povremeno surađuje u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda «Miroslav Krleža». Od rujna 2005. član je hrvatske delegacije pri Međunarodnoj radnoj skupini za održavanje sjećanja, edukaciju i istraživanje holokausta (Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance an Research – ITF), a u veljači 2006. postao je predstavnik Ministarstva kulture RH u Savjetu Javne ustanove Spomen područje Jasenovac.
Osnovno istraživačko zanimanje dr. sc. Maria Jareba su Nezavisna Država Hrvatska i Ustaški pokret (odnosno Ustaško-domobranski pokret do godine 1941.). Trenutno radi na temi «Mediji i promidžba Nezavisne Države Hrvatske».

dr. sc. Davor Kovačić, znanstveni savjetnik

e-pošta: dkovacic@isp.hr

Rođen 1966. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu. Nakon odsluženja vojnog roka upisao 1987. godine na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povijest kao prvi (A) predmet i arheologiju kao drugi (A1) predmet. Diplomirao u siječnju 1995. godine. Poslije završetka studija zaposlen kao arhivist – vježbenik na određeno vrijeme u Povijesnom arhivu grada Zagreba. Poslije kraće vrijeme radio na zamjenama kao profesor povijesti u VII. gimnaziji u Križanićevoj ulici i Kemijsko – tehnološkoj srednjoj školi u Vukovarskoj ulici. U siječnju 1998. godine zaposlen u Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak na projektu “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu” i upisao poslijediplomski studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poslije uspješno završenog poslijediplomskog studija, 2001. godine obranio magistarsku radnju pod naslovom “Koncentracijski logor Stara Gradiška 1941.-1945″. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na istom fakultetu prijavio doktorsku disertaciju pod naslovom “Razvoj i djelovanje policijsko sigurnosnog sustava NDH od 1941.-1945. godine» koji se nalazi u sklopu projekta «NDH – Sustav vladavine 1941.-1945» čija je voditeljica dr.sc. Nada Kisić-Kolanović. Disertacija je obranjena u prosincu 2005.

dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, viša znanstvena suradnica

e-pošta: jelaska@isp.hr

Zdravka Jelaska Marijan rođena je 1967. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Povijest, kao jednopredmetnu studijsku grupu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Na istom je fakultetu 1999. godine obranila magistarski rad Trogirsko srednjovjekovno društvo (mentor: dr. T. Raukar), a 2006. godine doktorsku disertaciju Društveni razvoj Splita između dva svjetska rata (mentor: dr. Lj. Antić).

Od 1991. do 2001. godine radila je u Splitu, uglavnom u prosvjeti, u različitim vrstama škola, a najdulje u Trgovačkoj školi (1997.-2001.). Od 2001. zaposlena je u Hrvatskom institutu za povijest. Radi na projektu Položaj i razvoj Hrvatske 1918.-1941. (voditelj: dr. Z. Dizdar). Znanstveno-istraživačka djelatnost Zdravke Jelaska Marijan usmjerena je na različite teme iz društvene i gospodarske povijesti Dalmacije, prvenstveno teme vezane uz razdoblje 1918.-1941.

dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić, znanstvena suradnica

e-pošta: vherman@isp.hr

Rođena sam 25. veljače 1973. u Pakracu. Osnovnu školu završila sam u Lipiku, a srednju u Pakracu 1991. godine. Iste sam godine upisala studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kojega sam završila 17. srpnja 1997. obranom diplomske radnje o trgovištu Pakrac za vrijeme vlastelinstva Jankovića. Dana 11. siječnja 1998. primljena sam na mjesto znanstvenoga novaka u Hrvatskom institutu za povijest, Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu (Starčevićeva 8). Iste sam godine upisala poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te sam 20. studenoga 1998. stekla zvanje mlađi asistent. Poslijediplomski studij završila sam 28. ožujka 2002. obranom magistarske radnje pod naslovom Funkcioniranje zdravstvene službe u Požeškoj županiji tijekom prvog svjetskog rata (153 str.), izrađene pod mentorstvom prof. dr. Nikše Stančića.
Doktorirala sam 19. studenoga 2007. s temom “Za naše junake… Rad dobrotvornih humanitarnih društava u gradu Zagrebu 1914.-1918.” (425 str.) pod mentorstvom dr. sc. Ive Goldsteina, nakon čega sam 30. studenoga 2007. stekla zvanje višega asistenta.
Dana 28. listopada 2009. izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Školske godine 2010./2011. bila sam vanjski suradnik Odsjeka za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom zimskoga semestra predavala sam izborni predmet «Hrvatska u Prvom svjetskom ratu» na Preddiplomskom studiju povijesti te sam vodila Istraživačku skupinu 3. stupnja (suvremena povijest) na Doktorskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima.
Primarno područje istraživanja mi je društvena povijest Prvoga svjetskoga rata na području Hrvatske i Slavonije, a posebice povijest zdravstva, istaknutih medicinskih djelatnika i djelovanje dobrotvornih društava. Sekundarno područje istraživanja mi je lokalna povijest, gdje središnje mjesto zauzima povijest Pakraca o čemu sam napisala knjigu Krhotine povijesti Pakraca – povijest naselja od prapovijesti do 1918., te jedno poglavlje u knjizi o gradovima RH.
Autorica sam još 26 različito kategorizirana znanstvena rada objavljena u domaćim znanstvenim časopisima i publikacijama, od ukupno 35 biografskih jedinica navedenih u CROSBI-ju. Od toga su četiri rada trenutno u postupku objave i dva bi trebala biti objavljena uskoro.
Surađivala sam s Leksikografskim zavodom «Miroslav Krleža» u ediciji Hrvatska enciklopedija te s Galerijom «Klovićevi dvori» na izradi kataloga u sklopu izložbe o Slavoniji.
Članica sam Društva za hrvatsku povjesnicu i Udruge za istraživanje povijesti žena «Klio» u sklopu koje sam održala javno predavanje o problematici istraživanja povijesti žena. U sklopu Aktiva za nastavnike osnovnih, odnosno srednjih škola, u organizaciji izdavačke kuće «Profil», održala sam dva javna predavanja o problematici Prvoga svjetskoga rata.

dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik

e-pošta: zdenko@radelic.com

Rođen je 20. svibnja 1954. u Mariboru, u Republici Sloveniji. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u rodnom gradu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je studij povijesti i sociologije 1979. Nekoliko mjeseci predavao je u osnovnoj i srednjim školama, a u Hrvatskom institutu za povijest (tada Institut za historiju radničkog pokreta) zaposlio se 1982. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu magistrirao je temom Jedinstveni sindikati Hrvatske 1944.-1948. u ožujku 1989., a doktorirao je temom Položaj snaga građanskog društva u Hrvatskoj 1945.-1950. u srpnju 1994. Sudjelovao je na projektu Uspostava partijskog monopola 1945.-1952. od 1990. godine. Predavao je na Hrvatskim studijima i na poslijediplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je voditelj projekta Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat (1991.-1995.-1998.) u razdoblju od 2002. do 2006. Od 2006. do 2007. bio je voditelj projekta Republika Hrvatska i Domovinski rat (1991.-1995.-2000.), kojim se nastavlja istraživanje prethodnog projekta gotovo istoimenog naziva. Suradnik je projekta Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945.-1990.

dr. sc. Martina Grahek Ravančić, viša znanstvena suradnica

e-pošta: martina@isp.hr

Martina Grahek Ravančić rođena je 1978. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Studij povijesti upisala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 2001. godine. Od 1. travnja 2002. zaposlena je kao znanstveni novak u Hrvatskom institutu za povijest, na projektu “Ljudski gubici Hrvatske u drugom svjetskom ratu i poraću”. Iste godine upisuje poslijediplomski studij Hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te 2006. brani magistarski rad pod naslovom Bleiburg i “križni put” u historiografiji, publicistici i memoarskoj literaturi. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine brani i doktorsku disertaciju pod naslovom “Rad Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947″. Suradnica je na izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Matica hrvatska. Sudjelovala na nekoliko znanstvenih skupova i stručnih predavanja te objavila više znanstvenih i stručnih radova.

dr. sc. Marica Karakaš Obradov, viša znanstvena suradnica

e-pošta: karakasmar@gmail.com

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2000. godine dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti. Poslije završenog studija radila kao srednjoškolski profesor i u Javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac. Od 1. kolovoza 2002. zaposlena je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu na projektu “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću”.  Godine 2006. stekla je znanstveni stupanj magistra znanosti, a doktorski rad obranila je 2011. godine. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova, te  objavila više znanstvenih i stručnih radova. Godine 2008. objavila je knjigu Angloamerička bombardiranja Hrvatske tijekom Drugog svjetskoga rata. Saveznički zračni napadi na Nezavisnu Državu Hrvatsku 1943. – 1945., a 2014. znanstvenu monografiju Novi mozaici nacija u ‘Novim poredcima’. Migracije stanovništva na hrvatskom području tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća. Tajnica je Društva za Hrvatsku povjesnicu i članica uredništva Historijskoga zbornika.

dr. sc. Nikica Barić, znanstveni savjetnik

e-pošta: nbaric@isp.hr

Rođen 1975. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 1999. studij engleskog jezika i književnosti i povijesti. Na Hrvatskom institutu za povijest radi od 2001. na znanstvenom projektu “Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991.-1995.-1998.”, a trenutno je u zvanju znanstvenog suradnika. Magistrirao je u lipnju 2002. godine temom Kopnena vojska domobranstva Nezavisne Države Hrvatske, 1941.-1945. Doktorirao je u studenom 2004. s disertacijom Republika Srpska Krajina na području Republike Hrvatske 1990.-1991.-1995. (secesija, glavne značajke i slom). Tajnik i član uredništva, a od 2007. glavni urednik Časopisa za suvremenu povijest. Od 2002. do 2005. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu držao je kolegij «Hrvatski narod u Drugom svjetskom ratu». Za knjigu Srpska pobuna u Hrvatskoj, 1990.-1995. dobio je nagradu zagrebačkog Jutarnjeg lista za najbolju knjigu iz publicistike objavljenu tijekom 2005. godine.

dr. sc. Albert Bing, viši znanstveni suradnik

binge-pošta: albert1.bing@gmail.com

Rođen 6. prosinca 1956. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu, gimnaziju i fakultet završio u Zagrebu. Boravio u inozemstvu jednu i pol godinu (Francuska, Nizozemska, Engleska). Poznavanje PC-a i osnova informatike. Aktivno znanje engleskog i pasivno njemačkog jezika. Oženjen, otac dvoje djece.
OBRAZOVANJE:
Doktorat iz povijesnih znanosti (Hrvatsko-američki odnosi 1991.-1995.). Filozofski fakultet u Zagrebu (2005.)
Magisterij iz povijesnih znanosti (Američki način života u zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.-1933.). Filozofski fakultet u Zagrebu (1999.)
Završen studij povijesti (A1) i filozofije (A2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1985.). Diplomski rad (povijest) iz američke povijesti („Era progresivizma”).
Apsolvent na poslijediplomskom studiju „Management i organizacija” Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

dr. sc. Ivica Lučić, viši znanstveni suradnik

e-pošta: ilucic@isp.hr

Rođen 12. svibnja 1962. u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Ljubuškom. Pravni fakultet završio u Mostaru. Magistrirao 2003. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 2005. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje predaje Hrvatsku i bh povijest u Dvadesetom stoljeću i Historiografski praktikum.
Objavljivao radove u časopisima: Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, National security and the Future, Zagreb, Gaudeamus, Mostar, Motrišta Mostar i Status Mostar.
Sudjelovao na nekoliko okruglih stolova i znanstvenih skupova u Zagrebu u prosincu 2001., u Berlinu u travnju 2002., u Mostaru u listopadu 2002., u Zagrebu u studenom 2002., u Zagrebu u prosincu 2005.
Značajniji skupovi bili su: U Neumu u listopadu 2005., na temu Ustavno-pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, pravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura, u organizaciji Hrvatskog društva za znanost i umjetnost i Sveučilišta u Mostaru. U Zagrebu u studenom 2006., na temu Prijelomne godine hrvatske povijesti: Počeci domovinskog rata (1990.-1991.) u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest. U Sarajevu u prosincu 2006. na temu Revizija povijesti, u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu.

dr. sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik

e-pošta: jraguz@isp.hr

Rodio se 1972. godine u Dubrovniku gdje je završio osnovu i srednju školu. Godine 1991. upisao je dvopredmetni studij, smjer povijest – etnologija, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je završio 1997. godine i stekao status profesora povijesti i diplomiranog etnologa. Godine 1998. upisao postdiplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji je sam završio 2005. godine, obranivši magistarski rad pod nazivom Pokušaj utemeljenja «Republike Dubrovnik» 1991. – 1992.
Po završetku dodiplomskog studija radio je neko vrijeme kao profesor povijesti u XIII. općoj gimnaziji, gimnaziji «Lucijan Vranjanin», OŠ. «Ivo Andrić» i OŠ. «Josip Račić», sve u Zagrebu. Od 2001. godine zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest, u Studijskom centru za proučavanje Domovinskog rata. Trenutno pohađa doktorski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i izrađuje doktorsku disertaciju pod naslovom Konavle od raspada Jugoslavije do kraja Domovinskog rata.
Sudjeluje u radu znanstvenog projekta Triplex Confinium, Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koje se bavi problematikom hrvatskog višegraničja.
Od 2000. godine član je uredništva časopisa za popularizaciju zemljopisa i povijesti Meridijani koji izdaje istoimena tvrtka. Redovito drži javna predavanja s tematikom Domovinskog rata.

dr. sc. Hrvoje Čapo, znanstveni suradnik

e-pošta: hrvoje.capo@gmail.com

Rođen je u Slavonskom Brodu 23.4.1981. godine gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1999. upisao jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je diplomirao 2003. s temom Židovi u Slavonskom Brodu 1941.-1943. Iste godine se zaposlio u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu – Odjelu u Požegi gdje je radio do kraja 2004. godine. U međuvremenu upisao poslijediplomski znanstveni studij hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je magistrirao 1.3.2007. radom Svakodnevni život u Požegi od 1910. do 1921. godine – povijesnodemografska analiza. Tijekom 2005. radio u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu – Odjelu u Novoj Gradiški gdje je bio voditelj Odjela. U lipnju 2005. položio stručni ispit za arhivista – specijalista za novije arhivsko gradivo. Od početka 2006. godine bio zaposlen u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu, a od rujna 2007. radi u Hrvatskom institutu za povijest kao asistent – znanstveni novak na projektu Položaj i razvoj Hrvatske 1918.-1941.

dr. sc. Ivana Šubic Kovačević, znanstvena suradnica

e-pošta: isubic@isp.hr

Ivana Šubic rođena je 16. studenog 1982. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu. Srednješkolsko obrazovanje stekla je u II Općoj gimnaziji, Križanićeva 4a. Akademske godine 2001./ 2002. upisala je studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 17. studenog 2006., obranivši diplomsku radnju pod naslovom Misionari, putopisci i istraživači u Južnoj Americi od 18 do 20 stoljeća. Nakon završenog fakulteta radila je u Hrvatskom povijesnom muzeju kao vodič, stranim i našim grupama te vodila radionice za osnovnoškolsku djecu. Tijekom studiranja radila je i pomagala u udruzi povjesničara Ivan Lučić Lucius, kao i kod pripreme zbornika radova Lucius. Znanje engleskog jezika usavršila je u Dublinu, “The English Academy”, 1-2 Upper O’Connell Street, i “Swan Training Institute”, 9-11 Grafton ST., Dublin 2.

Od lipnja 2008. godine radi kao znanstvena novakinja-asistentica na projektu Položaj i razvoj Hrvatske 1918.- 1941. U Ljubljani na Filozofskom fakultetu boravila jedan semestar gdje je proučavala tisak u razdoblju od 1918. – 1941., pod mentorstvom dr. sc. Bojana Balkovca. Godine 2011. dobitnica stipendije CMEPIUS za jednosemestralni boravak na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, mentorica dr. sc. Danijela Trškan i dr. sc. Bojan Balkovec.

dr. sc. Marko Zubak, znanstveni suradnik

e-pošta: markozubak@hotmail.com

Marko Zubak diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija radio je kao novinar i urednik na zagrebačkom “Radiju 101″. Magistrirao je 2004. godine na Odsjeku za povijest Central European Universityja u Budimpešti gdje je iste godine upisao doktorski studij na temu – Omladinski tisak u SFRJ (1968-1980): Alternativni medij komunizma. Akademsku godinu 2006./07. proveo je na znanstvenom usavršavanju na Osteuropa-Institutu na Freie Universitätu u Berlinu. Na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu zaposlen je od kraja 2007. kao asistent na projektu Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945.-1990., a bavi se prije svega omladinskim i studentskim pokretima i supkulturama, kao i općim problemima i pitanjima komunističke vladavine za trajanja SFRJ.

dr. sc. Josip Mihaljević, znanstveni suradnik

e-pošta: josip@isp.hr

Dr. sc. Josip Mihaljević rođen je 1983. godine u Livnu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2008. stekao je titulu diplomiranog povjesničara i profesora povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2015. na istom je fakultetu obranio i doktorsku disertaciju. Od listopada 2008. do lipnja 2009. godine radio je kao vanjski suradnik (istraživač) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, a od početka 2009. suradnik je u Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža” na Hrvatskom biografskom leksikonu. Od lipnja 2009. zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak. Od 2016. zamjenik je nacionalne koordinatorice europskog projekta „COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries” financiranog u okviru programa Obzor 2020 Europske unije. Od 2010. do 2015. bio je tajnik Časopisa za suvremenu povijest u kojem je 2016. obavljao dužnost pomoćnika glavne urednice, a danas je dio uredništva časopisa. Član je uredništva časopisa Pilar. Od 2015. vanjski je predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 2016. autor je i voditelj emisije „Povijesne kontroverze” na Trećem programu Hrvatskoga radija. Od 2016. izabran je u zvanje znanstvenoga suradnika, a 2017. u nastavno zvanje docenta. Primarno je područje njegova znanstvenog interesa hrvatska i jugoslavenska povijest u razdoblju od 1945. do 1990., s posebnim naglaskom na teme iz društvene povijesti toga razdoblja. Autor je knjige Komunizam i čovjek: odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od 1958. do 1972. (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016.) za koju je nagrađen nagradom Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu i Državnom nagradom za znanost za znanstvene novake. Dobitnik je i nagrade „Dr. Tomislav Markus” za novaka godine (2014.) Hrvatskog instituta za povijest. Član je Društva za hrvatsku povjesnicu i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

Sudjelovanje na znanstvenim projektima:

2008. – 2009.  Hrvatska historiografija i nastava povijesti (19.-21. stoljeće), financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

2008. – 2009.  Ratni zločini počinjeni nad hrvatskim građanima potkraj i neposredno nakon II svjetskog rata, financiranje: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

2009. – 2013.  Vlast i društvo: komunistički sustav u Hrvatskoj 1945. – 1990., financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

2014. – 2015. Gospodarsko-socijalni aspekti tranzicije Slovenije i Hrvatske 1985.-1995. godine, financiranje: Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije.

2014. – 2018. Hrvatska u 20. stoljeću: modernizacija u uvjetima pluralizma i monizma, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost.

2016. – 2019. COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries, financiranje: Obzor 2020 EU.

dr. sc. Domagoj Knežević, znanstveni suradnik

e-pošta: domagoj@isp.hr

Domagoj Knežević rođen je 1977. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. U prosincu 2006. stekao je titulu profesora povijesti na Odsjeku za povijest Hrvatski studija Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi u generaciji obranivši rad pod naslovom: “Ružičaste zone, osloboditeljske akcije Maslenica i Medački džep”, pod mentorstvom dr. sc. Josipa Jurčevića. Od travnja 2009. zaposlen je na Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Republika Hrvatska i Domovinski rat (1991.-1995.-2000.). Primarno područje znanstvenog interesa mu je hrvatska povijest u razdoblju od kraja 1980-ih do kraja 1990.-ih, s posebnim naglaskom na teme iz političke povijesti toga razdoblja. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova, te objavio više radova u domaćim i inozemnim publikacijama. U ožujku 2015. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Hrvatska demokratska zajednica, od osnivanja do raskida s Jugoslavijom”, pod mentorstvom dr. sc. Davora Marijana.

dr. sc. Stipe Kljaić, znanstveni suradnik

e-pošta: skljajic@isp.hr

Rođen 17. prosinca 1982. u Šibeniku. Srednju školu u Šibeniku pohađao od 1997. do 2001. Godine 2001. upisao diplomski studij jednopredmetne povijesti na Filozofskom fakultetu na sveučilištu u Zagrebu, kojeg je završio u akademskoj godini 2006/07. s drugim najboljim prosjekom te godine na temu „Sol i ljudi na ranonovovjekovnom Jadranu“. Dobitnik fakultetske nagrade „Franjo Marković“ Filozofskoga fakulteta 2007. za multi-disciplinirana istraživanja povijesti Ravnih Kotara. Od godine 2008. polaznik je poslijediplomskog studija „Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu“ na istom fakultetu. Od travnja do listopada 2009. radio kao vanjski suradnik (istraživač) u na projektu „Ratni zločini počinjeni nad hrvatskim građanima potkraj i neposredno nakon II. svjetskog rata“ pod pokroviteljstvom Državnog Odvjetništva RH i Hrvatskog Državnog Arhiva. Nakon toga kratko surađivao na projektu Instituta Ivo Pilar „Leksikon iseljeništva i manjina“. Od  ožujka 2010. radi kao znanstveni novak na Hrvatskom institut za povijest na projektu „Nezavisna Država Hrvatska (1941-1945.): sociokulturni i komunikacijski aspekti“ i kao vanjski suradnik pri Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža na 8. svesku Hrvatskog biografskog leksikona. Istraživački interes mu je hrvatska intelektualna i kulturna povijest u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i NDH. Godine 2015. obranio je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom “Intelektualci i hrvatski nacionalizam (1929. – 1945.)”.

dr. sc. Darjan Godić, viši asistent

e-pošta: dgodic@isp.hr

godicRođen je 1982. u Slavonskom Brodu. Godine 2008. diplomirao je povijest na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. godine zaposlen kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest gdje se bavi temama najnovije povijesti vezano uz Domovinski rat.