Aktualnosti

5.11.2020. Međunarodna znanstvena konferencija: Rusi na Balkanu stogodišnjica ruske emigracije u Hrvatskoj 1920.-2020.

20201102_165513

Međunarodna znanstvena konferencija:
Международная научная конференция:

Rusi na Balkanu
Stogodišnjica ruske emigracije u Hrvatskoj
1920 – 2020
Русские на Балканах
Cтолетниe русской эмиграции в Хорватии
с 1920 по 2020 год

Organizator i domaćin konferencije:
Организатор и ведущий конференции:

Hrvatski institut za povijest, Zagreb/
Хорватский институт истории, Загреб

Suorganizator i vanjski suradnik:
Соорганизатор и внешний сотрудник:

Rossotrudničestvo u Hrvatskoj
Россотрудничество в Хорватии

Institut slavjanovedenija RAN, Moskva, RF
Институт славяноведения РАН, Москва, РФ

Mjesto i datum održavanja konferencije:
Место и дата проведения конференции:

Hrvatski institut za povijest (Zlatna dvorana), Zagreb, 5. studenog 2020.
Хорватский институт истории (Золотой зал), Загреб, 5 ноября 2020 г.

Link za video vezu /Cсылка на видео

PROGRAM/ПРОГРАММА (link)

10.00 – 10.30 Otvorenje konferencije/ Открытие конференции

dr. sc. Gordan RAVANČIĆ/ Гордан РАВАНЧИЧ, д-р ист. наук
Ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest/ директор Хорватского института истории

Gdin., Andrej A. NESTERENKO/ Г-дин ., Андрей А. НЕСТЕРЕНКО
Veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj/Посол Российской Федерации в Республике Хорватия

dr. sc. Zdravka ZLODI/ Здравка ЗЛОДИ, д-р ист. наук
Inicijator i organizator konferencije/инициатор и организатор конференции

Gđa. Natalija JAKIMČUK/Г-жа Наталия ЯКИМЧУК
Rukovoditelj Rossotrudničestva u Zagrebu/Руководитель Россотрудничества в Загребе,

10.30 – 13.00 I. radni dio konferencije/ I. рабочая часть конференции

Dr. sc. Aleksandr PIVOVARENKO/ Александр ПИВОВАРЕНКО, д-р ист. наук
Institut slavjanovjedenja RAN (Moskva)/Институт славяноведения РАН (Москва)
Povijesno – politički kontekst migracionih procesa u Jugoistočnoj Europi/ Историческo – политический контекст миграционных процессов в юго-восточной Европе

Dr. sc. Viktor I. KOSIK/ Виктор И. КОСИК, д-р ист. наук
Institut slavjanovjedenja RAN (Moskva) /Институт славяноведения РАН (Москва)
Ruske izbjeglice u Hrvatskoj: obitelji i priče/ Русские беженцы в Хорватии: фамилии и сюжеты

Dr. sc. Marina SOROKINA/ Марина СОРОКИНА, канд. ист. наук
Dom ruskog zarubježja im. A. Solženjicina (Moskva)/Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына (Москва)
Rusko znanstveno zagraničje na Balaknu (u Hrvatskoj) u 20. stoljeću/ Росское научное зарубежье на Балканах (в Хорватии) в ХХ веке.

Gđa. Branka DRAGIČEVIĆ/ Г-жа Бранка ДРАГИЧЕВИЧ
Potomak Bijele emigracije, (Zagreb)/ Потомок белой эмиграции (Загреб)
Sjećanje na moga djeda Ivana Pigareva/ Память о моем дедушке Иване Пигареве

Gđa. Sanja PRIBIĆ / г-жа Саня ПРИБИЧ
Аkademski slikar – grafičar i spisateljica. Potomak Bijele emigracije (Zagreb) / Академический художник-график, писательница, потомок белой эмиграции (Загреб)
Zatvoreni krug: od Dubrovnika do Rusije i nazad. Priča jedne obitelji / Замкнутый круг: из Дубровника в Россию и обратно. История одной семьи.

Dr. sc. Inna GRUBMAIR/ Инна ГРУБМЕИР, канд. ист. наук
Sveučilište J. Keplera (Linz)/Университет Й. Кеплера, (Linz)
Obitelj Ljuljka u epohi 20. stoljeća Семья Люлька в круговороте ХХ в.

Dr. sc. Anton V. POSADSKIJ/ Антон В. ПОСАДСКИЙ, д-р ист. наук
Povoložski institut upravljanja im. P. A. Stolipina – podružnica Ruske akademije narodnog gospodarstva i državne službe (Saratov)/Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. (Саратов)
Pukovnik Viktor Manakin: hrvatsko razdoblje života bijelog emigranta Полковник Виктор Манакин: хорватский период жизни белого эмигранта

Dr. sc. Magdalena MEDARIĆ, red. prof. u mirovini/ Магдалена МЕДАРИЧ, проф. д -р на пенсии
Potomak Bijele emigracije (Zagreb)/ Потомок белой эмиграции (Загреб)
Doprinos ruskih likovnih umjetnika hrvatskoj kulturi/ Вклад русских художников в хорватскую культуру

Magistar povijesti umjetnosti i rusistike Jana GAMILEC/ магистр истории искусства и русистики Яна ГАМИЛЕЦ
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ Философский факультет Загребского университета
Stari Zagreb u akvarelima arhitekte – emigranta prof. Petra Pavloviča Fetisova (1877-1926)/ Старый Загреб в акварелях архитектора-эмигранта проф. Петра Павловича Фетисова (1877-1926)

13.00 – 14.00 Pauza za ručak

14.00 – 16.30 II. radni dio konferencije/ I. рабочая часть конференции

Dr. sc. Gđa. Irina KASATSKAJA/ Ирина КАСАЦКАЯ, канд. ист. наук
praunuka ruskih emigranata A.V. i O.V. Hansen
Ruski državni pedagoški fakultet im. A. I. Hercena (Petrograd)/Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Petrograd)
Utjecaj povijesnih događaja na sudbine ljudi na primjeru života i stvaralaštva slikara – marinista Alekseja Hanzena/Влияние исторических событий на судьбы людей (на примере жизни и творчества художника-мариниста Алексея Ганзена)

Prof. dr. Irina. ANTANASIJEVIĆ/ Ирина АНТАНАСИЕВИЧ, Проф. д-р
Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu/ Философский факультет Белградского университета
Ruski emigranti u formiranju hrvatske karikature, stripa i filma/ Русские эмигранты в формировании хорватской карикатуры, комиксов и кино

Dr. sc. Zdravka ZLODI/ Здравка ЗЛОДИ, д-р ист. наук
Hrvatski institut za povijest (Zagreb)/ Хорватский институт истории, (Загреб)
Iz ”Uspomena”Petra N. Vrangela (1878-1928)/ Из ”Bоспоминаний” барона Петра Николаевича Врангеля
(1878-1928 гг.)

Gdin. Rostislav V. POLČANINOV/ г-дин Ростислав В. ПОЛЧАНИНОВ
Potomak Bijele emigracije (New York)/ Потомок белой эмиграции (Нью-Йорк)
Ruski skauti u Hrvatskoj i rusko – hrvatska skautska suradnja/ Российские скауты в Хорватии и российско-хорватское скаутское сотрудничество

Gđa. Madina UMAROVA, prof. ruskog jezika i kulture/Г-жа Мадина УМАРОВА, проф. русского языка и культуры
Koordinacijski savjet ruskih sunarodnjaka u RH (Zagreb)
Organizacija obrazovnog procesa za djecu emigranata (1920-1938) Организация образовательного процесса для детей эмигрантов с 1920-1928 гг /

Gđa. Natalija MARČELJA/ Г-жа Наталья МРЧЕЛЯ
Udruga ruske nacionalne manjine Ruski dom, PGŽ (Rijeka)/ Ассоциация русского национального меньшинства Русский дом, ПГЖ (Река)
Ruska pravoslavna crkva sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici/ Русская Православная Церковь Св. Николая Чудотворца в Цриквенице

Gđa. Elena. PILIČEVA-ČORKO, diplomirani bibliolog/Г-жа Елена ПИЛИЧЕВА-ЧОРКО, дипломированный библиолог; Član europskog RKS /Член Европейского РКС.
Grupa za očuvanje ruskog povijesnog nasljeđa ”Rusnasled” (Zagreb)/ Группа по сохранению русского исторического наследия ”Руснаслед” (Загреб)
Vladimir Černjajev u kontekstu djelovanja grupe Rusnasled/ Владимир Черняев в контексте деятельности группы Руснаслед
Dr. sc. Robert HOLJEVAC/ Роберт ХОЛЕВАЦ, д-р ист. наук
Hrvatski institut za povijest (Zagreb)/ Хорватский институт истории, (Загреб)
Sjećanje na Andreja Borisoviča Čebotarjeva (1954 – 1918)/ )./ Вспоминая Андрея Борисовича Чеботарева (1954-1918)
Prof. dr. Zdenko ZLATAR/ Зденко ЗЛАТАР, Проф. д-р
Profesor povijesti slavenskih naroda na University of Sydney/ Профессор истории славянских народов Сиднейского университета
Ilja Nikolajevič Goleniščev-Kutuzov (1904-1969)/ Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1904-1969)

Kratko predstavljanje knjiga/ Краткая презентация книг:

1. Татьяна ПУШКАДИЯ – РЫБКИН; Инна ГРУБМАЙЕР: Эмигранты из России в Загребе: жизни и судьбы/Emigracija iz Rusije u Zagrebu: životi i sudbine, Zagreb, 2019.

2. Natalija MARČELJA, Ruska pravoslavna crkva sv. Nikolaja Čudotvorca u Crikvenici/ Русская Православная Церковь Св. Николая Чудотворца в Цриквенице, Rijeka 2018.

3. Sanja PRIBIĆ, Baka Lina/ Бабушка Лина, Zagreb, 2020.
(Recitacija pjesme ”Emigrant”/ Чтение песни ”Эмигрант”

Poslušajte epizode radio emisije Povijesne kontroverze posvećene Rusiji i ruskoj emigraciji u Hrvatskoj. Emisije su realizirane i izvorno objavljene u sklopu Hrvatskog radija Treći program.

Rusija i Balkan – prošlost u sadašnjosti, gošća dr. sc. Zdravka Zlodi; emisija izvorno emitirana 21. ožujka 2019. na HR3


Rusija izvan Rusije – stogodišnjica ruske emigracije u Hrvatskoj 1 dio, gošća dr. sc. Zdravka Zlodi, emisija izvorno emitirana 15. listopada 2020. na HR3

Rusija izvan Rusije – stogodišnjica ruske emigracije u Hrvatskoj 2 dio, gošća dr. sc. Zdravka Zlodi, emisija izvorno emitirana 22. listopada 2020. na HR3