Aktualnosti

25. i 26.10.2016. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP: Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci/ Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Newcomers

Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci/
Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Newcomers

PLAKAT

Preuzmite program

triennale-slika2

Utorak, 25 listopada 2016 / Tuesday, October 25, 2016

Zlatna dvorana / Hrvatski institute za povijest /
Golden Hall, Croatian Institute of History

9:30
Uvod / Introduction
Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Newcomers
Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci
Irena Benyovsky Latin
Hrvatski institut za povijest / Croatian institute of history

10:00-11:30
The Town and the Newcomers: Comparative Cases
Grad i Došljaci: Komparativni primjeri

Natives or Newcomers? ‘Slavs’ in the Towns of Medieval Hungary
Starosjedioci ili došljaci? “Slaveni” u gradovima srednjovjekovne Ugarske
Katalin Szende
Central European University, Budapest

Dalmatians and Slavs in Venice during the late Middle Ages: Between Integration and Assimilation
Dalmatinci i Slaveni u Veneciji tijekom srednjeg vijeka: Između integracije I asimilacije
Ermanno Orlando
Universität Wien / University of Vienna

Newcomers in Ljubljana: Possible Comparisons
Došljaci u Ljubljani: Moguće komparacije
Janez Mlinar
Filozofska fakulteta v Ljubljani / Faculty of Arts in Ljubljana

Economic Newcomers in Medieval Piran and Their Inclusion in the Urban Setting
Ekonomski došljaci u srednjovjekovnom Piranu i njihovo uključivanje u urbano okruženje
Darja Mihelič
Znanstveno-raziskovalni centar SAZU / Scientific research center – Slovenian Academy of Sciences and Arts

Diskusija/Discussion
11:30-12:00

Pauza / Break
12:00 – 13:00

Normativnost i praksa vezana uz došljake /
Norms and Practice Concerning the Newcomers

The Social Position of Newcomers from the Hinterland in Eastern Mediterranean Cities: Norms vs. Practice
Društveni položaj došljaka iz zaleđa u gradovima istočnog Sredozemlja: Normativnost vs. praksa
Ivan Majnarić
Hrvatsko katoličko sveučilište / Catholic University of Croatia

Foreigners in the Late Medieval Poreč, Labin and Buzet: Terms Used to Identify Foreigners and Immigrants
Stranci i kasnosrednjovjekovnom Poreču, Labinu i Buzetu: Termini korišteni za identificiranje stranaca i došljaka
Zoran Ladić
Zavod za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu HAZU / The institute for Historical and Social Sciences in Zagreb, Croatian Academy of Arts and Sciences

Court Trials Involving Foreigners in Late Medieval Zadar
Sudski sporovi vezani uz strance u kasnosrednjovjekovnom Zadru
Tomislav Popić
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu / Croatian Studies, University of Zagreb

Diskusija / Discussion
13:00-14:00

Pauza za ručak / Lunch Break
14:00-15:00 p.m.

Strategije umrežavanja / Networking Strategies

Forenses, aduene, and novi concives nostri in the Late Medieval Urban Settings of the Sava-Drava Interfluvium
Forenses, aduene, i novi concives nostril u kasnosrednjovjekovnom urbanom okruženju Međurječja Save i Drave
Marija Karbić
Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje / Croatian Institute of History, Department for the History of Slavonia, Srijem and Baranja
The Social “Networking” of Newcomers in Dubrovnik during the Late 14th and 15th Centuries
Društveno “umrežavanje” došljaka u Dubrovniku tijekom kasnog 14. I u 15. stoljeću
Zrinka Pešorda Vardić
Hrvatski institut za povijest / Croatian institute of history

Newcomers in Rovinj during the Late 16th Century
Došljaci u Rovinju tijekom 16. stoljeću
Marija Mogorović Crljenko – Danijela Doblanović
Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli / Faculty of Arts, Juraj Dobrila University in Pula

Diskusija / Discussion

15:00-15:30 p.m.
Break / Pauza

15:30-16:30
Newcomers as an Urban Elite
Došljaci i urbana elita

Integration of Immigrants among the Dalmatian Nobility before the Mid-14th Century
Integracija došljaka među dalmatinsko plemstvo prije sredine 14. stoljeća
Zrinka Nikolić Jakus
Department of History, Faculty of Arts, University of Zagreb / Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Newcomers Serving as Judges in Medieval Gradec (1350-1526)
Došljaci u sudačkoj službi u srednjovjekovnom Gradecu (1350-1526)
Bruno Škreblin
Hrvatski institut za povijest / Croatian institute of history

Medieval Dubrovnik as a Point of Attraction for the Elites of Central and Eastern Europe
Srednjovjekovni Dubrovnik: pribježište elite srednjoistočne Europe
Ivica Prlender
Department of History, Faculty of Arts, University of Zagreb / Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Newcomers as Office Holders: The familiares of Hrvoje Vukčić in Central Dalmatian Towns during the Early 15th Century
Došljaci kao dužnosnici – familijari Hrvoja Vukčića u srednjodalmatinskim gradovima sredinom 15. stoljeća
Neven Isailović
Istorijski institut, Beograd, Historical Institute, Beograd
Discussion/Diskusija

Wednesday, 26 October, 2016 / Srijeda 26. listopada 2016
Golden Hall, Croatian Institute of History / Hrvatski institute za povijest, Zlatna dvorana
9.30:00-11:00
Newcomers and Public Offices
Došljaci i javne službe

Masters, Notaries, Rectors, and studia humanitatis: Cities of Venetian Dalmatia and Newcomers as Intermediaries in the Diffusion of Renaissance Humanism
Učitelji, notari rektori i studia humanitatis: Gradovi mletačke Dalmacije i došljaci kao posrednici difuzije renesansnog humanizma
Luka Špoljarić
Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies

Notary Ser Indricus de Indrico de Venetiis habitator Sibenici
Notar Ser Indricus de Indrico de Venetiis habitator Sibenici
Ante Birin
Hrvatski institut za povijest / Croatian institute of history

The role of the foerign intelectual elite in everyday life of late medieval Rab
Uloga strane intelektualne elite u svakodnevnom životu kasnosrednjovjekovne rapske komune
Meri Kunčić
Lekskografski zavod Miroslav Krleža / The Miroslav Krleža Institute of Lexicography

Medicus, chirurgicus, barbitonsor… Newcomers as Health Care Providers in the Second Half of the 15th Century
Medicus, chirurgicus, barbitonsor…Došljaci kao zdravstveni djelatnici u drugoj polovici 15. stoljeća
Goran Budeč
Zavod za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu HAZU / The institute for Historical and Social Sciences in Zagreb, Croatian Academy of Arts and Sciences

Discussion / Diskusija
11:00-11:15

Break / Pauza

11:15-12:15

Newcomers and Urban Economy
Došljaci i gradska ekonomija

“Me pare esere in uno lanbarinto e parme esere ligato a non me sapere voltare a nulla banda”: Ragusa and the Italian Merchants in the First Half of the 15th Century
“Me pare esere in uno lanbarinto e parme esere ligato a non me sapere voltare a nulla banda”: Dubrovnik i talijanski trgovci u prvoj polovici 15. stoljeća
Paola Pinelli
Department of Economics, University of Florence

The Role of Foreigners in the Economy of Late Medieval Split
Uloga stranaca u ekonomiji kasnosrednjovjekovnog Splita
Tonija Andrić
Department of History, Faculty of Arts, University of Split / Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

“The World in a Village? A Microhistorical Perspective on the Socio-Political and Economic Influence of External Settlers on the Late Medieval Island of Korčula
Svijet je selo? Mikrohistorijska perspektiva u društveno-političkom i ekonomskom utjecaju došljaka na Korčuli
Fabian Kümmeler
Universität Wien / University of Vienna

Discussion / Diskusija
12:30 – 14:00

Break / Pauza
14:00-14:45
Newcomers and the Church
Došljaci i Crkva

Saints as Newcomers: Mechanisms of Adaptation and the Appropriation of Saintly Cults in Medieval Dalmatian Cities
Sveci kao došljaci: Mehanizmi prilagodbe I posvajanja svetačkih kultova u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima
Trpimir Vedriš
Department of History, Faculty of Arts, University of Zagreb / Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Franciscan Rab in the 15th Century
Franjevački Rab u 15. stoljeću
Dušan Mlacović
Filozofska fakulteta v Ljubljani / Faculty of Arts in Ljubljana

Discussion / Diskusija
14:45-15:45 p.m.
Newcomers and the Evolution of Urban Space

Newcomers and the Suburbia of Dubrovnik in the 13th Century
Došljaci i dubrovačka predgrađa u 13. stoljeću
Irena Benyovsky Latin
Hrvatski institut za povijest / Croatian institute of history

Newcomers and the Formation of Urban Space in the Medieval Towns of Continental Croatia (Suburbia and the Construction of New Streets)
Doseljenici i formiranje gradskog prostora u srednjovjekovnim gradovima kontinentalne Hrvatske (predgrađa i nastanak novih ulica)
Ratko Vučetić
Institut za povijest umjetnosti / Institute for Art History

Builders of Trogir in the 15th Century
Graditelji Trogira u 15. stoljeću
Ana Plosnić Škarić
Institut za povijest umjetnosti / Institute for Art History

Discussion / Diskusija

15:45
Final conclusions / Zaključna razmatranja