Aktualnosti

Natječaj za istraživačke projekte Hrvatskog instituta za povijest

Hrvatski institut za povijest će iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja se provode u okvirima kompetitivnih znanstvenih projekata definiranih Strateški planom Hrvatskog instituta za povijest (2019.-2023.) i člankom 45. Statuta Hrvatskog instituta za povijest.

Projekti koji će se financirati na temelju ovoga natječaja temeljit će se na inovativnim istraživačkim idejama.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 200.000,00 EUR.

Iznos financiranja je od 10.000,00 do najviše 25.000,00 EUR po projektu za ukupno 48 mjeseci trajanja projekta.

Provedbom ovog natječaja ostvarit će se doprinos sljedećim pokazateljima:

 • Broj znanstvenih radova u SCOPUS i WoS, A1 časopisima te međunarodno recenziranim zbornicima za društvene i humanističke znanosti te umjetničko područje
 • Broj suradnji s inozemnim partnerima
 • Broj znanstvenika uključenih u aktivnosti znanstvene mobilnosti
 • Broj formaliziranih suradnji s tijelima državne uprave i javnog sektora
 • Broj zaposlenika koji su završili programe stručnog usavršavanja
 • Broj aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti
 • Broj radova s međunarodnim koautorstvom u ukupnom broju radova javnog visokog učilišta, odnosno javnog znanstvenog instituta
 • Broj osoba koji je bio izložen aktivnostima popularizacije znanosti i umjetnosti

Predlagatelji projektnog prijedloga ujedno su i voditelji istraživanja.

Voditelji istraživanja moraju biti znanstvenici koji su zaposleni na Hrvatskom institutu za povijest u punom radnom vremenu, koji su istraživački aktivni u području istraživanja i odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom.

Jedan znanstvenik može u svojstvu predlagatelja projektnog prijedloga odnosno voditelja projekta prijaviti više projektnih prijedloga po natječajnome roku. Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka projekta, i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.

Na natječaj se mogu prijaviti: svi djelatnici zaposleni na znanstvenim radnim mjestima.

U četverogodišnjem razdoblju (2023.-2026) razdoblju financirat će se najviše osam (8) projekata.

Vrste dozvoljenih odnosno prihvatljivih troškova:

 1. istraživački rad na terenu, u laboratorijima, arhivima i knjižnicama, što uključuje troškove puta i smještaja te naknadu za korištenje opreme i građe

 2. sredstva za nabavu informatičke i druge istraživačke opreme te za literaturu i podatke kao i za različite programe usavršavanja

 3. sredstva za diseminaciju putem sudjelovanja na znanstvenim skupovima i objavljivanja znanstvenih radova (uključujući troškove pripreme i tiska) i organizaciju znanstvenih skupova

 4. sredstva za uredski materijal, poštanske troškove i druge troškove koji su u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nepredvidivi, a moguće ih je opravdati kao nužne za provedbu projektnih aktivnosti

Udjeli pojedinih troškova definirani su na sljedeći način:

1 : 2 : 3 : 4 : 5 = 40% : 20% : 20% : 20%

Tijekom razdoblja provedbe projekta (48 mjeseci) dozvoljeno je realociranje financijskih sredstava u okviru pojedinih kategorija u financijskom planu do granice od najviše 20%.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Troškovi carine, špedicije i pripadajućih taksi;

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV);

 • Troškovi amortizacije imovine čijem stjecanju su doprinijela javna sredstva;

 • Bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende;

 • Rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove;

 • Kamate i ostali financijski troškovi;

 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;

 • Kupnja ili zakup zemljišta i nekretnina;

 • Izgradnja objekta i infrastrukture;

 • Troškovi najma poslovnog prostora;

 • Kupnja ili nabava motornog vozila;

 • Troškovi koji su nastali prije datuma predaje projektnog prijedloga;

 • Troškovi koji se već financiraju putem drugih nacionalnih ili EU programa;

 • Troškovi koji se odnose na ulaganja u svrhu jačanja proizvodnih ili prodajnih kapaciteta prijavitelja i/ili partnera;

 • Troškovi sudjelovanja i putovanja na sajmove i konferencije sa svrhom komercijalizacije;

 • Troškovi oglašavanja, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga;

 • Svi ostali troškovi koji nisu navedeni u kategoriji prihvatljivih troškova.

Temeljni kriteriji za vrednovanje :

 • Znanstvena kvaliteta projektnog prijedloga i važnost istraživanja,

 • Znanstvena kvaliteta istraživačkog tima (predlagatelja i istraživačke okoline),

 • Doprinos razvoju istraživanja na instituciji (npr. uvođenje nove istraživačke metodologije, uvođenje novih eksperimentalnih ili opažačkih tehnika, razvoj istraživačke infrastrukture, izrada baze podataka ili repozitorija, formiranje istraživačke grupe ili tima, znanstveni i stručni razvoj uključenih mlađih znanstvenika i uključivanje studenata u rad na projektu, projekt kao priprema za prijavu na vanjske izvore financiranja, uspostavljanje suradnje s drugim znanstvenim institucijama u okviru projekta),

 • Usklađenost sa Strateškim planom Hrvatskog instituta za povijest

 • Izvedivost projekta.

Sukladno utvrđenim kriterijima, projekti će se ocjenjivati prema sljedećoj shemi:

 • znanstvena kvaliteta projektnog prijedloga i važnost istraživanja 30% ocjene,

 • znanstvena kvaliteta istraživačkog tima 30% ocjene,

 • doprinos razvoju istraživanja na instituciji 15% ocjene,

 • izvedivost projekta 15% ocjene

 • usklađenost sa Strateškim planom Hrvatskog instituta za povijest

Postupak vrednovanja provodi se u sljedećim koracima :

 1. administrativna provjera dostavljene dokumentacije koju provodi Znanstveno vijeće Hrvatskog instituta za povijest;

 2. istorazinsko vrednovanje (eng. peer review) u kojem svaki projektni prijedlog od stručnjaka tj. recenzenata dobiva dvije recenzije;

 3. postupak završnog rangiranja koji provodi Povjerenstvo Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest.

U okviru postupka vrednovanja projekata Povjerenstvo Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest može zatražiti razgovor s predlagateljem projekta i promjenu projektnog prijedloga te financijskog plana realizacije projekta.

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku Tajništvu Hrvatskog instituta za povijest korištenjem sustava za prijavu – na adresu e-pošte institut@isp.hruz naslov e-poruke “Prijava na Natječaj za istraživačke projekte”.

Dokumenti koji čine projektni prijedlog:

 • Obrazac 1. Prijavni obrazac – sažetak projekta, projektni prijedlog (cilj istraživanja, metodologija, očekivani rezultati), popis najvažnijih postignuća voditelja projekta, članovi istraživačke grupe (poveznica na kraju poziva)

 • Obrazac 2. Radni plan (poveznica na kraju poziva)

 • Obrazac 3. Financijski plan (poveznica na kraju poziva)

 • Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (poveznica na kraju poziva)

 • Pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o sudjelovanju na projektu

Rok za prijavu na natječaj je 2. listopada 2023. do 16:00 sati (CET).

Sve prijave zaprimljene nakon definiranog roka neće se razmatrati.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: institut@isp.hr.

Interni natječaj za projekte HIP 2023

Odluka o pokretanju natječaja

Katalog ciljeva i pokazatelja

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Radni plan

Obrazac 3. Financijski plan

Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“