Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST,Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hrTel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju odluke ravnateljice Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 643-01/16-02/01; Urbroj: 380/19-01-03/16-17) od 23. 06. 2016. godine, kao i temeljem uputa Hrvatske zaklade za znanost, a u skladu s čl. 42. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju( Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), raspisuje se

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DOKTORANDA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  NA SURADNIČKO RADNO MJESTO ASISTENT  NA VRIJEME OD 4 GODINE– 1 IZVRŠITELJ/IZVRŠITELJICA.  

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

-          završen sveučilišni diplomski studij povijesti

-          ukupan prosjek ocjena na sveučilišnom preddiplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju povijesti koji osigurava upis na poslijediplomski doktorski studij u području humanističkih znanosti, polje povijesti,

Dodatni uvjeti za pristupnice i pristupnike na natječaj:

-          ostvarena priznanja, nagrade isl., izvrsnost u uspjehu na studiju te za istraživački rad u polju povijesti,

-          sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijesti

-          posjedovanje znanja i vještina potrebnih za rad na istraživačkoj temi iz razdoblja novovjekovne povijesti

-          prednost imaju pristupnici koji su već upisani na poslijediplomski doktorski studij iz područja humanističkih znanosti polje povijest koji obuhvaća i istraživačku temu na kojoj će doktorand raditi u sklopu projekta,

-          služenje engleskim jezikom a posebice njemačkim jezikom.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, dokaze o ispunjavanju uvjeta za uspješnosti na studiju kojima se stječu uvjeti za upis doktorskog studija, bibliografiju radova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim internet stranicama Instituta te na internet stranicama Europskoga istraživačkoga prostora  na adresu: Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb ili p.p. 156, 10 000 Zagreb s naznakom «Za natječaj za doktoranda – asistenta“.

Natječaj je objavljen 12. srpnja 2016.