Aktualnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENO RADNO MJESTO – ZNANSTVENI SURADNIK

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće znanstveno radno mjesto na neodređeno vrijeme:

  1. izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, za rad u institutskom Znanstvenom odjelu za povijest 19. stoljeća– 1 znanstvenika/znanstvenica

Uvjeti:  pristupnici i pristupnice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene prijelaznom odredbom članka 40. stavak 3. i člankom 41. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Dodatni uvjeti: znanje hrvatskog jezika B2 razina za pristupnike i pristupnice koji nemaju hrvatsko državljanstvo, znanje mađarskog jezika – osnovni stupanj (dokazuje se uvjerenjem, svjedodžbom ili diplomom), studijski boravak u Republici Mađarskoj te iskustvo na međunarodnoj znanstvenoj suradnji u polju povijesne znanosti.

Prijavi na natječaj treba priložiti:

1. dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta

2. životopis

4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika 5. CROSBI ispis bibliografije

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu: Hrvatski institut za povijest, Znanstveno vijeće, Opatička 10, 10 000 Zagreb s naznakom «natječaj za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik».

Rok u kojem će pristupnici i pristupnice na natječaj biti obaviješteni o izboru je 15 dana od donošenja odluke Znanstvenog vijeća Instituta.

Natječaj je objavljen 8.12.2016.