Aktualnosti

NATJEČAJ za suradničko radno mjesto viši asistent u odjelu za srednjovjekovnu povijest na određeno vrijeme od četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST
Opatička 10, 10 000 Zagreb
E-mail: institut@isp.hr
Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/23-04/00018; Urbroj: 533-03-23-0002) od 07. ožujka 2023. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 5. travnja 2023. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sljedeće suradničko radno mjesta:
a) suradničko radno mjesto viši asistent u odjelu za srednjovjekovnu povijest na određeno vrijeme od četiri godine – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Pristupnice i pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- završen poslijediplomski sveučilišni doktorski studij te stečen akademski stupanj doktora humanističkih znanosti polje povijest
te dodatne posebne uvjete:
a) poznavanje diplomatike i latinske paleografije,
b) iskustvo u objavljivanju srednjovjekovne izvorne građe,
c) radovi iz društvene i političke povijesti gradova na istočnojadranskoj obali u srednjem vijeku.

Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis, uvjerenje o završenom diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju humanističkog smjera – polje povijesti, uvjerenje – diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti polje povijest, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija, bibliografiju radova.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest na hrvatskom jeziku te na internetskim stranicama Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na adresu institut@isp.hr s naznakom „Za natječaj za suradničko radno mjesto viši asistent“.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen 6.4.2023.