Aktualnosti

NATJEČAJ za zapošljavanje na sistematizirano radno mjesto I. vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, – 1 izvršitelj/ica.

HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST

Opatička 10, 10 000 Zagreb

E-mail: institut@isp.hr

Tel:01/4851-720, Fax:01/4851-725

 

Na temelju Programskog ugovora kojim se utvrđuje višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Hrvatskog instituta za povijest (Klasa: 402-08/23-40/01; Urbroj: 533-24-13) od 28. prosinca 2023. godine a u skladu s Odlukom ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest od 4. srpnja 2024. godine raspisuje se  

NATJEČAJ

za zapošljavanje na sistematizirano radno mjesto I. vrste – knjižničar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

-        završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03)

-        položen stručni ispit za zvanje knjižničara

Dodatni uvjeti:

-        jedna godina radnog iskustva u struci tj. na odgovarajućem radnom mjestu; poznavanje rada na računalu; aktivno znanje jednog stranog jezika (engleskog jezika)

Prednost će imati kandidati koji:

- imaju iskustvo rada u specijalnim knjižnicama (visokoškolskim knjižnicama ili knjižnicama javnih instituta), poznaju i primjenjuju kataložne standarde, te metode i tehnike za kompjutersku obradu knjižničnih fondova, sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu, posjeduju napredne vještine informacijske pismenosti, imaju iskustvo u izradi bibliografija, kazala osobnih imena i mjesnih kazala, imaju iskustvo u radu na digitalnim arhivima/repozitorijima, poznaju citatnu analizu i bibliografske baze podataka, imaju iskustvo rada u Adobe InDesign, spremni su na daljnje educiranje i usavršavanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o položenom stručnom ispitu, dokazi o završenim tečajevima i osposobljavanjima ukoliko se posjeduju (strani jezici, digitalne vještine, dodatne kvalifikacije i dr.) i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se usmeni razgovor s kandidatima. O datumu razgovora kandidati će biti obavješteni e-poštom (u prijavi molimo obavezno navesti e – adresu). Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od natječajnog postupka.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17).

Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a pristupnik predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Prijavom na natječaj, pristupnice i pristupnici su izričito suglasni da Hrvatski institut za povijest kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Hrvatskog instituta za povijest.

Prijave slati na e-poštu: institut@isp.hr, s naznakom „Natječaj za knjižničara”. Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen 4. srpnja 2024.